فراخوان آثار

موسسه فرهنگی هنری کرشمه قصد دارد که نمونه آثار اساتید درگذشته موسیقی غرب گیلان (سازی - آوازی ) را پس از اخذ مجوز از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی چاپ وتکثیر نموده ودراختیار جامعه ی فرهنگی و هنری کشور قرار دهد . فلذا از همه ی هنردوستان وهنرمندان دعوت می نماید که اگر آثار این اساتید را دردست دارند برای حفظ آثار و اشاعه آن ،آثار را به نام خویش دراختیار موسسه قرار داده تا موسسه پس از بررسی آثار از لحاظ محتوایی وکیفیت ،آن را چاپ وتکثیر نماید .

موسیقی تالشی شامل: آواز ،نی ،تنبوره

موسیقی گیلکی شامل :آواز ،ترانه های بومی محلی ،سرنا

برای ارسال آثار با شماره های موسسه تماس حاصل نموده ویا به آدرس موسسه ارسال نمایید

موسسه فرهنگی هنری کرشمه

/ 0 نظر / 17 بازدید