فراخوان

موسسه فرهنگی هنری کرشمه درنظردارد که نمایشگاه کتاب مولفان ومحققان شهرستان رضوانشهر رادر تاریخ 93/8/24 الی 93/8/29 درشهرستان رضوانشهر برگزار نماید فلذا از همه ی نویسندگان ،مولفان ومحققان  شهرستان تقاضا می شود جهت دراختیار قراردادن کتب تالیف شده با دبیرخانه نمایشگاه ویا مدیر عامل موسسه تماس حاصل نمایند :

دبیرخانه نمایشگاه  :44620560-013

مدیرعامل موسسه :09112823303 -09116163303  -09118827382 

/ 0 نظر / 15 بازدید