فراخوان

موسسه کرشمه درنظر دارد که درسال 1393 همه ی بند های مصوب اساسنامه ی خود را فعال نماید بنابراین دراین راستا نیازمند نظرات اساتید و صاحب نظرانی است که در عرصه ی فرهنگ وهنر فعال می باشند .

ایمیل موسسه : kereshmeh84@gmail.com

تماس:                  دفتر موسسه و تلفکس :01824620560

مدیرعامل: پرویز شفاعتی: 09112823303-09118827382

روابط عمومی موسسه: 09335023303

/ 0 نظر / 18 بازدید