ردیف

خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست       ازکجا می آید این آوای دوست

آنگاه که نغمه ها وآهنگ ها (گوشه ها) برترتیبی متناسب با منطق هنری وذوق زیبایی شناسانه فرهنگ این سرزمین ،به همراه هماهنگی سنت های فواصل   ،گردش نغمات ،وزن ،تزیین های ویژه ی این موسیقی به اجرا درآیند ،موسیقی را ردیف می نامیم .

       ردیف درواقع،موسیقی  زنده ،آزاد ،دلنشین وپویاست زنده وآزاد است ازآن رو که اساسش بربدیهه سرایی است،دلنشین است وپویا زیرا تزیین ها وتکرار های آن ازسویی احساس موسیقی را اعتلاء می بخشدوازدیگر سو خود عامل بیان اندیشه اند .تاریخ ایران مملو از حماسه ها ی نادر است:مرارت ،حلاوت ،شادمانی واندوه درآن به هم برتنیده اند:وردیف تجلی گاه جمله ی این ماجراست فرهنگ ستایش راستی که از دیر باز از ارکان روح ایرانی بوده ،درردیف جلوه گر است ،موسیقی ردیف با زشتی وپلیدی وسوگ وماتم درستیز است برین سان روح مبارزه ،مقاومت وامید درردیف موج می زند ،ردیف اززیبایی بیکران طبیعت سرشار است،گویی ردیف را پرندگان خوش آوا سروده اند .

(تلخیصی ازکتاب هفت دستگاه موسیقی ایران :استاد مجید کیانی )

/ 0 نظر / 12 بازدید