درسوگ استاد

شاید تکرار این بیت شعر عارف قزوینی :

کاسه ساز بعد از او زیبد              که در او عنکبوت بندد تار

درسوگ استاد آقاحسینقلی دوباره مصداق یافته است.

سرزمین مهد هنر، ایران باردیگر درسوگ یکی از قلندران واساتید نامی موسیقی عصرحاضر  نشست ؛

استاد محمدرضا لطفی جمعه 12اردیبهشت درسن 68 سالگی دار فانی راوداع گفت وبرای همیشه درکنار دوست  آرام گرفت.

استادی که نغمات الهی تاروسه تار ش نسل ها دراین سرزمین زمزمه خواهد شد

وملودی های آسمانی اش هم چنان درسینه ها نقش خواهد بست 

وشاگردان زخمه هایش که به حق فرزندان معنویش می باشند دریاد او خواهند نواخت.

به نام یادش وبه پاس سال ها نواختن های  رویایی اش درتفکر خواهیم نشست .

یادش گرامی وراهش پردوام باد.

 

شاگرد کوچک مکتبش

پرویز شفاعتی

مدیر عامل موسسه کرشمه

 

/ 0 نظر / 13 بازدید