سخن مدیرعامل

حقیقت ،سادگی ،محبت

زندگی درفرهنگ انسانی نیازمند بسیاری از کرامات است تا زندگی بشر درحیطه ی راستی دوام یافته ونیکی ها وصلح برجهان مستولی شود براین اساس حکمت آزادگی می طلبد که بشر برآن اصول آگاه شود :

حقیقت:یگانگی باریتعالی واذعان به آن درهمه ی احوالات زندگی ومشاهده ی  آن درهمه ی ارکان زندگی خود .

سادگی :بی پیرایه گی و عاری از دورنگی وچند رنگی وکنکاش برای زندگی بدون عوارض وحواشی کور تجملات.

محبت: مظهر تجلی حق در اخلاق ورفتار واشاعه ی آن درهمه ی هستی وکائنات .

این است رمز عالی انسانیت درهستی، اگر بدان مفتخر شوی پس رستی واگر ازآن غافل باشی پس ترا نشاید نام آدمی.

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرد احساسی

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند و تماشای تو زیباست اگر بگذارند من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند دل درنایی من اینهمه بیهوده مگرد خانه دوست همین جاست اگر بگذارند سند عقل مشاع است اگر بگذارند عشق اما فقط از ماست اگر بگذارند غضب آلوده نگاهم میکنید ای مردم دل من مال شماهاست اگر بگذارند