فراخوان مقاله درباره موسیقی تالشی

موسسه کرشمه درنظردارد که همایشی تحت عنوان :

دومین همایش موسیقی تالش (بررسی موسیقی آوازی تالش)

رادرتاریخ 93/7/24 با همکاری انجمن موسیقی گیلان  در شهرستان رضوانشهر برگزارنماید .

دراین  راستا موسسه،  ویژه نامه ایی رانیز دردست تدوین دارد فلذا اساتید ویا هنرمندان موسیقی تالشی ویا محققان موسیقی تالش اگر مقاله ایی ،یا تحقیقی درباره ی موسیقی تالش دارند می توانند به نشانی موسسه ویا به نشانی 

kereshmeh84@gmail.com

بفرستند ویاایمیل نمایندتادرصورت تاییدکمیته پژوهشی همایش درویژه نامه چاپ گردد به مقالات برتر هدایایی نیز اهداء می گردد .

پرویز شفاعتی 

مدیرعامل موسسه کرشمه 

/ 0 نظر / 12 بازدید