موسسه فرهنگی هنری کرشمه برگزارمی کند:


دومین همایش موسیقی تالش (بررسی موسیقی آوازی )


بامعرفی

(تالشلاج هوا -کله سراج هوا-ماسالج هوا)


با همکاری انجمن موسیقی استان گیلان 


93/7/24

 

شهرستان رضوانشهر