موسسه کرشمه برگزار کننده:

جشنواره های بزرگ فرهنگی وهنری درداخل وخارج از کشور

کنسرت های بزرگ سنتی وپاپ