به نام خدا 

موسسه کرشمه در نظر دارد در مرداد ماه 1395 پنجمین کنسرت آموزشی هنرجویان برتر موسیقی  خود را برگزار نماید .

زمان دقیق و سالن کنسرت موسیقی متعاقباً اعلام می گردد.

روابط عمومی موسسه کرشمه