موسسه فرهنگی هنری کرشمه  در اقدامی تحقیقاتی پژوهشی توانست در هفته ی گذشته از موسیقی فاخر منطقه تالش برداشت حرفه ای نموده و سنت های شفاهی منطقه را در قسمت موسیقی جمع آوری نماید .

در این اقدام  مدیر عامل موسسه کرشمه جناب استاد پرویز شفاعتی به همراه کارشناس موسیقی استان جناب استاد ایمان طلب ضمن مراجعه به منطقه و اساتید صاحب نام  توانستند از موسیقی فاخر این بزرگان نمونه برداری نموده تا در موقعیتی مناسب این آثار را در اختیار جامعه فرهنگی هنری کشور قرار دهند.

روابط عمومی موسسه کرشمه 

موسیقی جمع آوری شده در تقسیم بندی موسیقی تالش عبارتند از :

- آواز    کله سراجَ هوا   ( استاد اشرف قربانی - استاد فیروز امانی )

- آواز    تالشلاجَ هوا     ( استاد محرم نوروزی )

 -  نی استاد محمود میرزایی  

 


ایمان طلب - استاد اشرف قربانی - استاد فیروز امانی - شفاعتی 

 

استاد اشرف قربانی - استاد فیروز امانی